Tiếng Pháp thiếu niên

Thời gian khai giảng :

Tham khảo chi tiết học phí tại đây.

A1

Giáo trình : Génération A1 (Didier).

Đối tượng : Học viên mới bắt đầu.

Gồm 3 cấp độ : từ A1.1 đến A1.3.

Tổng thời lượng : 108 giờ.

A2

Giáo trình : Génération A2 (Didier).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A1.

Gồm 3 cấp độ : từ A2.1 đến A2.3.

Tổng thời lượng : 108 giờ.

B1

Giáo trình : Génération B1 (Didier).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A2.

Gồm 6 cấp độ : từ B1.1 đến B1.6.

Tổng thời lượng : 216 giờ.

B2

Giáo trình : Génération B2 (Didier).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương B1.

Gồm 6 cấp độ : từ B2.1 đến B2.6.

Tổng thời lượng : 216 giờ.