Luyện thi Delf-Dalf

Thời gian khai giảng :

Tham khảo chi tiết học phí tại đây.

A1

Giáo trình : Préparation à l’examen du Delf A1 (Hachette).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A1.

Gồm 4 kỹ năng : Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Tổng thời lượng : 36 giờ.

A2

Giáo trình : Préparation à l’examen du Delf A2 (Hachette).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A2.

Gồm 4 kỹ năng : Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Tổng thời lượng : 36 giờ.

B1

Giáo trình : Préparation à l’examen du Delf B1 (Hachette).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương B1.

Gồm 4 kỹ năng : Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Tổng thời lượng : 36 giờ.

B2

Giáo trình : Préparation à l’examen du Delf B2 (Hachette).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương B2.

Gồm 4 kỹ năng : Nghe-Nói-Đọc-Viết.

Tổng thời lượng : 36 giờ.