Tiếng Pháp thiếu nhi

Thời gian khai giảng :

Tham khảo chi tiết học phí tại đây.

A1

Giáo trình : Les Loustics 1, 2 (Hachette).

Đối tượng : Học viên mới bắt đầu.

Gồm 4 cấp độ : từ A1.1 đến A1.4.

Tổng thời lượng : 144 giờ.

A2-

Giáo trình : Les Loustics 3 (Hachette).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A1.

Gồm 2 cấp độ : từ A2.1 đến A2.2.

Tổng thời lượng : 72 giờ.