Tiếng Pháp tăng cường

Thời gian khai giảng :

Tham khảo chi tiết học phí tại đây.

A1

Giáo trình : L’atelier A1 (Didier).

Đối tượng : Học viên mới bắt đầu.

Gồm 2 cấp độ : A1.I.1 và A1.I.2.

Tổng thời lượng : 144 giờ.

A2

Giáo trình : L’atelier A2 (Didier).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A1.

Gồm 2 cấp độ : A2.I.1 và A2.I.2.

Tổng thời lượng : 144 giờ.

B1

Giáo trình : L’atelier B1 (Didier).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương A2.

Gồm 3 cấp độ : từ B1.I.1 đến B1.I.3.

Tổng thời lượng : 180 giờ.

B2

Giáo trình : L’atelier B2 (Didier).

Đối tượng : Học viên đã đạt trình độ tương đương B1.

Gồm 3 cấp độ : từ B2.I.1 đến B2.I.3.

Tổng thời lượng : 216 giờ.